E-shopy a DPH: Kľúčové informácie pre B2C predaj v rámci EÚ

V dnešnej digitálnej ére je e-commerce sektor v nepretržitom raste, pričom predaj na diaľku v rámci Európskej Únie (EÚ) predstavuje pre mnohé podniky značný potenciál. Aby si e-shopy mohli udržať konkurencieschopnosť a zároveň spĺňať regulačné požiadavky, je nevyhnutné, aby sa oboznámili s pravidlami a povinnosťami týkajúcimi sa dane z pridanej hodnoty (DPH). Jednou z najvýznamnejších možností, ako si uľahčiť administratívu a zefektívniť plnenie daňových povinností, je využitie režimu One-Stop Shop (OSS).

V tomto blogovom príspevku prinášame najdôležitejšie informácie v oblasti DPH pre e-shopy, ktoré cez vlastný e-shop uskutočňujú predaj svojho tovaru na diaľku súkromným zákazníkom v rámci EÚ (tzv. B2C).

Úvod do problematiky DPH pri predaji na diaľku

Začnime s tým, ako je dôležité určiť miesto dodania tovaru. V daňovom slovníku termín „miesto dodania“ určuje štát, ktorý bude mať nárok na zdanenie dodania tovaru daňou z pridanej hodnoty.

Toto miesto má priamy vplyv na sadzbu DPH, ktorú je predajca povinný účtovať, pretože sa uplatňuje sadzba toho štátu, kde je miesto dodania. Kľúčovým faktorom pre určenie miesta dodania je celková hodnota predaného tovaru do EÚ súkromným zákazníkom; ak táto hodnota presiahne 10 000 eur za kalendárny rok, za miesto dodania sa považuje štát, kde sa tovar nachádza v čase doručenia ku konečnému zákazníkovi.

Pre spresnenie, do hranice 10 000 eur bez DPH sa započítava aj hodnota vybraných služieb, ktorými sú telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby. Zároveň, v prípade že je tovar dodávaný konečným zákazníkom z územia Slovenskej republiky, do hranice 10 000 eur bez DPH sa nezapočítava hodnota tovarov a uvedených vybraných služieb dodaných súkromným zákazníkom, ktorí tu majú bydlisko.

Pre e-shopy, ktoré nepresiahnu túto hranicu, sa za miesto dodania považuje štát, z ktorého sa tovar odosiela. Táto prahová hodnota zjednodušuje administratívu pre menšie podniky a umožňuje im zamerať sa viac na rast a rozvoj ich obchodu.

Výhody využívania OSS

Režim OSS je navrhnutý tak, aby zjednodušil život e-shopom tým, že im umožní podávať jedno daňové priznanie za DPH za všetky transakcie realizované v rámci EÚ. To znamená, že e-shop môže odvádzať DPH splatnú v jednotlivých členských štátoch prostredníctvom jednej registrácie v krajine, kde má sídlo. Táto úprava výrazne znižuje byrokratickú záťaž a uľahčuje podnikanie v rámci vnútorného trhu EÚ.

Podnikatelia si však môžu vybrať, či využijú OSS alebo sa zaregistrujú pre DPH v každom členskom štáte, kde dosiahli predaj. Voľba využitia OSS prináša nielen administratívne uľahčenie, ale aj finančné výhody, keďže podnikateľovi odpadá povinnosť registrovať sa pre DPH v každom štáte zvlášť.

Postup registrácie a podávania priznaní

Registrácia do OSS je relatívne jednoduchý proces, avšak vyžaduje predchádzajúce splnenie určitých podmienok a zaregistrovanie sa v štáte, kde má podnikateľ svoje sídlo, alebo prevádzkareň. Po úspešnej registrácii môže e-shop začať využívať výhody, ktoré OSS ponúka, vrátane jednoduchšieho podávania daňových priznaní a platby DPH.

Vo všeobecnosti platí, že ak sa dodávateľ rozhodne registrovať do schémy OSS, je povinný registrovať sa k osobitnej úprave OSS v krajine, v ktorej má svoje sídlo, prípadne miesto podnikania alebo bydlisko. V prípade zahraničných dodávateľov, ktorí nemajú sídlo v niektorom z členských krajín EÚ existuje možnosť voľby krajiny, v ktorej sa zaregistrujú a v ktorej budú vykonávať plnenie svojich daňových povinností v rámci DPH.

Slovensko ako členský štát identifikácie si môžu zvoliť nasledovné e-shopy:

  • ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína v Slovensku, a to za podmienky, že e-shop nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,
  • ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na Slovensku a prípadne aj v inom členskom štáte, a to za podmienky, že e-shop nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,
  • ak má e-shop na Slovensku sídlo,
  • ak má e-shop na Slovensku prevádzkareň, a to za podmienky, že nemá sídlo na území Európskej únie,
  • ak má e-shop na Slovensku prevádzkareň, a to za podmienky, že nemá sídlo na území Európskej únie a má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň,

V prípade zistenia porušenia podmienok na uplatňovanie OSS hrozí vylúčenie z osobitnej úpravy OSS na časové obdobie 2 rokov. V takomto prípade vzniká následne povinnosť sa zaregistrovať pre DPH vo všetkých krajinách, kde má e-shop svojich zákazníkov.

Ako podať daňové priznanie v rámci OSS

Daňové priznanie v rámci OSS schémy sa podáva kvartálne. Podnikateľ je povinný podať priznanie a zaplatiť príslušnú DPH do konca mesiaca nasledujúceho po skončení každého kvartálu. To znamená, že ak kvartál končí v marci, daňové priznanie a platba DPH musia byť uskutočnené do konca apríla. Tento proces je zjednodušený a umožňuje podnikateľom lepšiu plánovateľnosť ich daňových povinností.

Uvedené daňové priznanie je však potrebné podať aj vtedy, ak e-shop nedodal v konkrétnom kalendárnom štvrťroku žiaden tovar na diaľku, na ktorý sa vzťahuje úprava OSS.

Sumy sa uvádzajú do daňového priznania v eurách. Pri prepočte cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz, ktorý zverejní Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska v posledný deň príslušného zdaňovacieho obdobia (kalendárneho štvrťroka). Ak v tento deň nebol určený referenčný výmenný kurz, tak sa použije kurz, ktorý bol určený pre nasledujúci deň.

OSS a e-shopy

Využívanie OSS prichádza s viacerými výhodami. Okrem zjednodušenia daňových povinností a úspory času pri administratíve, OSS umožňuje e-shopom lepšie sa sústrediť na rozvoj ich obchodnej činnosti bez potreby zaoberať sa komplikovanými daňovými pravidlami v každom členskom štáte EÚ. Taktiež, vďaka centralizovanej registrácii a podávaniu daňových priznaní, môže podnikateľ lepšie sledovať a riadiť svoje daňové záväzky na celoeurópskej úrovni.

Pred rozhodnutím o registrácii do OSS je dôležité si uvedomiť, že napriek podávaniu jedného daňového priznania v OSS za dodávky v rámci EÚ bude e-shop stále potrebovať vedieť, aké sadzby DPH platia v jednotlivých členských štátoch, v ktorých má zákazníkov. Navyše, dodania tovaru zákazníkom v Slovenskej republike bude e-shop zdaňovať cez štandardné slovenské DPH priznanie.

Pre drvivú väčšinu e-shopov bude schéma OSS ideálnou voľbou. Odporúčame konzultáciu s daňovým poradcom, ktorý vám pomôže vybrať najvhodnejšiu možnosť pre váš e-shop založenú na vašich špecifických potrebách a okolnostiach.

Daňové poradenstvo a logistika

Na ceste k úspechu v e-commerce sektore je nevyhnutné mať spoľahlivých partnerov v rôznych oblastiach vášho podnikania. Zatiaľ čo OSS a správne riadenie DPH sú kľúčové pre finančné a daňové aspekty vášho e-shopu, efektívna logistika a distribúcia tovaru sú rovnako dôležité pre zabezpečenie spokojnosti vašich zákazníkov a hladkého chodu vášho podnikania.

Partnerstvo s Fulfillment by FHB Group znamená, že logistika vášho e-shopu je v rukách profesionálov, ktorí sa starajú o rýchle a efektívne doručenie vašich produktov do Európy, ale aj celého sveta. Na druhej strane, keď príde na zložité daňové a finančné povinnosti, spoľahnutie sa na expertízu VGD Slovakia, s.r.o., odborníkov v poskytovaní komplexných daňových, právnych a audítorských služieb, môže výrazne uľahčiť vaše podnikanie.

Prepojením expertízy a skúseností medzi Fulfillment by FHB Group v logistike a VGD Slovakia, s.r.o. v daňovom a právnom poradenstve, sme vytvorili sériu článkov. Tie vám umožnia efektívne sa navigovať v komplexnom svete e-commerce, zatiaľ čo sa zameriavate na to, čo robíte najlepšie – budovanie a rast vášho podnikania.

Komentáre k tomu článku nie sú povolené.